Cwestiynau Cyffredin

FAQs

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen gofrestredig, a sefydlwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i godi arian er budd y Parc Cenedlaethol a'r bobl y cafodd ei greu ar eu cyfer.

Derbyniodd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ei chofrestriad gan y Comisiwn Elusennau ar yr 20fed o Orffennaf 2018.

Rhif elusennol cofrestredig Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw 1179281.

 

Pam fod angen Ymddiriedolaeth ar y Parc Cenedlaethol?

Mae angen Ymddiriedolaeth ar y Parc Cenedlaethol i fynd i’r afael â’r her gynyddol a wynebir gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro o beidio â chael digon o arian i amddiffyn a gofalu am y lle gwirioneddol arbennig hwn, oherwydd cyfnod parhaus o doriadau ar ein cyllid statudol a phwysau amgylcheddol cynyddol. O ganlyniad penderfynodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fis Mai 2018 i fuddsoddi a chefnogi’r gwaith o ddatblygu elusen annibynnol i helpu i ofalu am y Parc Cenedlaethol a’i amddiffyn.

 

Sut mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cael ei lywodraethu?

Mae gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fwrdd annibynnol o chwe ymddiriedolwr, gan gynnwys dau Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae gan yr Ymddiriedolaeth ddogfen lywodraethol – ein Cyfansoddiad Sefydliad Corfforedig Elusennol

Sut fydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro?

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ond mae’n gwbl annibynnol. Mae Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn nodi sut fydd yr Ymddiriedolaeth a’r Awdurdod yn gweithio gyda’i gilydd yn ystod pum mlynedd gyntaf yr Ymddiriedolaeth.

 

Ble bydd fy arian yn cael ei wario?

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fydd yn talu costau craidd yr Ymddiriedolaeth am y pum mlynedd gyntaf, sy’n golygu y gall yr Ymddiriedolaeth ganolbwyntio’r holl arian a godir ar brosiectau pwysig yn y Parc Cenedlaethol.

Sut alla i helpu?

Ewch i’n tudalen Sut Gallwch Chi Helpu i weld sut gallwch chi helpu ni i wneud gwahaniaeth.