Tu ôl i’r Elusen

Y Tîm

Nichola Couceiro
Cyfarwyddwr

Mae Nichola wedi gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth ers iddi gael ei sefydlu a’i chofrestru fel elusen yn 2018. Gyda gyrfa yn y sector elusennol fel Codwr Arian, mae hi’n hynod o gyffrous ynglŷn ag arwain a datblygu’r Ymddiriedolaeth a’r gwaith cadarnhaol a fydd yn cael ei gyflawni gyda chefnogaeth y cyhoedd, busnesau a sefydliadau.

Elsa Davies
Cadeirydd

Gyda’i gwreiddiau yng ngogledd Sir Benfro, mae’r sir a’i llwybr arfordirol nodedig yn bwysig iawn i Elsa. Ers ymddeol fel Cyfarwyddwr y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Caeau Chwarae, mae wedi bod yn gysylltiedig â nifer o sefydliadau yng Nghymru, o gyrff addysg uwch fel Prifysgol Cymru, gan gadeirio ei Phwyllgor Archwilio, i fudiadau gwirfoddol lleol lle mae ei chyfraniad wedi canolbwyntio’n aml ar greu incwm a llywodraethu. Yn 2004, penodwyd Mrs Davies yn Rhaglaw yr Urdd Fictoraidd Brenhinol.

Duncan Fitzwilliams
Ymddiriedolwr

Magwyd Duncan yn Sir Aberteifi ac yng Ngogledd Sir Benfro. Ar ôl ymddeol, mae wedi dychwelyd i fyw yn Nhrefdraeth. Dechreuodd ei yrfa mewn rheoli buddsoddiadau. Yn 1970, cydsylfaenodd CASE PLC ac roedd yn Gadeirydd arno. Ar ôl 1980, ei ffocws oedd cyfalaf menter a bancio buddsoddi. Mae wedi bod yn aelod o fyrddau llawer o gwmnïau cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys y Foreign and Colonial Investment Trust, AXA Fund Managers SA (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio), un o'r rheolwyr cronfa mwyaf yn y byd, Hydra Ventures, cwmni Menter Gorfforaethol ADIDAS, a Quadrant Healthcare. Duncan yw cadeirydd y pwyllgor sy’n adfer tŵr a chlychau Eglwys Nanhyfer. Yn 1953 enillodd y cwpan am drin cwrwgl yn regata Cilgerran.

Gwyneth Hayward
Ymddiriedolwr

Ganwyd Gwyneth ym Mangor, Gwynedd a threuliodd ei gyrfa broffesiynol ym myd addysg yn Ne Ddwyrain Lloegr ac yn y Dwyrain Canol. Ar ôl dychwelyd i fyw yng Nghymru yn 2000, ac yn byw bellach yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, mae Gwyneth hefyd yn un o’r ymddiriedolwyr a sefydlodd Ymddiriedolaeth Adfer Aberglasne ac mae wedi bod yn Aelod Llywodraeth Cymru o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP) ers 2010. Etholwyd Gwyneth yn Ddirprwy Gadeirydd APCAP yn 2016 cyn dod yn Gadeirydd yn 2017.

Paul Harries
Ymddiriedolwr

Ymunodd Paul ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro fel Aelod yn 2012. Roedd yn Gadeirydd Cyngor Sir Benfro yn 2017-2018. Cyn dod yn Gynghorydd bu’n gweithio yn y diwydiant olew am flynyddoedd lawer. Bellach mae’n berchennog siop Swyddfa'r Post a siop yn Nhrefdraeth. Mae wedi byw yn y Parc Cenedlaethol am y rhan fwyaf o’i oes ac mae’n gerddwr mynyddoedd, dringwr a morwr brwd sydd â diddordeb ym mioamrywiaeth ac ecoleg y Parc. Mae Paul yn Gynghorydd ar Gyngor Sir Benfro yn cynrychioli Trefdraeth, Sir Benfro.

Peter Walker
Ymddiriedolwr

Roedd Peter yn Brif Werthwr Cerbydau gyda Greens Jaguar Land Rover yn Sir Benfro ac yn Gadeirydd Cabinet Gwerthwyr Cerbydau Land Rover ar gyfer y DU. Roedd yn gyd-sylfaenydd The Pembrokeshire Bike Shop, gan ei gwerthu yn 2015. Dyma’r Siop Feiciau sy’n Bartner Swyddogol i IRONMAN UK. Mae Peter yn byw yn y Parc ac mae’n hoff iawn o'r awyr agored, yn enwedig hwylio, rhedeg, cerdded a beicio ac, ar hyn o bryd, mae’n drefnydd The Tour of Pembrokeshire. Mae Peter yn credu y gall ddefnyddio ei wybodaeth am fyd busnes a’i gysylltiadau yn y byd hwnnw i helpu i ddiogelu treftadaeth a rhinweddau unigryw y Parc i genedlaethau'r dyfodol eu mwynhau.

Y Rhai Rydym yn Gweithio Gyda

Byddwn yn gweithio gydag amrediad o sefydliadau a busnesau er mwyn helpu i ofalu am Arfordir Penfro a’i gwneud yn haws i fwy o bobl gael profiad o’r lle arbennig hwn a dysgu amdano.

Darllen mwy