Ein gwaith a’n heffaith

PROSIECTAU

Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen newydd felly dim ond dechrau mae ein stori ni. Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi'r prosiectau gorau sy’n cael eu cyflwyno gan y bobl orau, gan ddilyn cyngor Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, cymunedau lleol ac arbenigwyr amgylcheddol a threftadaeth.

Gwella mynediad i’r awyr agored gwych

Rydyn ni eisiau helpu cymaint o bobl â phosib, o bob oedran a gallu, i fwynhau a phrofi tirwedd ryfeddol Arfordir Sir Benfro.

Byddwn yn gwneud hyn drwy wneud y canlynol:

 • Supporting projects that help make our National Park more accessible
 • Developing more information about accessible sites and attractions in the National Park and sharing this with as many people as possible

Hybu bioamrywiaeth a chadwraeth

Rydym yn dymuno annog unigolion, sefydliadau a busnesau i gyfrannu tuag at wella cynefinoedd a galluogi bywyd gwyllt i ffynnu.

Byddwn yn gwneud hyn drwy:

 • Helpu i sefydlu prosiectau newydd ac ymestyn cynlluniau cyfredol sy’n hyrwyddo
  bioamrywiaeth ar hyd y coridor arfordirol.
 • Nodi a rheoli Rhywogaethau Anfrodorol Goresgynnol (RhAG) fel y Ffromlys Chwarennog a
  Chlymog Japan drwy’r Parc Cenedlaethol.

Hybu dysgu yn yr awyr agored

Rydyn ni eisiau i bobl ifanc leihau eu hamser ar sgrin, codi allan i’r awyr agored a darganfod yr arfordir, y llwybrau cerdded a’r coetiroedd ar garreg eu drws.

Byddwn yn gwneud hyn drwy wneud y canlynol:

 • Cefnogi partneriaeth Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro
 • Galluogi mwy o blant lleol i elwa o ddysgu yn yr awyr agored a deall sut a pham mae ein hamgylchedd ni mor bwysig ac angen ei warchod.

Cefnogi sgiliau a swyddi

Rydym yn dymuno rhoi cyfle i bobl ddysgu’r sgiliau a fydd yn eu paratoi i ddilyn gyrfa mewn gofalu am yr arfordir.

Byddwn yn gwneud hyn drwy:

 • Ddarparu hyfforddeiaethau sy’n cynnwys sgiliau ymarferol i gefnogi pobl ifanc i gael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth leol.
 • Helpu busnesau twristiaeth i ddatgloi potensial cadwraeth eu tir a darparu hyfforddiant fel y gallan nhw chwarae rhan weithredol.

Darganfyddwch fwy

Os hoffech chi gefnogi neu ddarganfod mwy ynglŷn â phrosiect penodol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 01646 624808 neu anfonwch e-bost at cefnogi@ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Cysylltwch â ni