Grant Gweithredu Dros Natur

Cefnogi pobl leol i helpu i wella natur yn eu cymunedau

Cynllun grant bach sy’n cefnogi grwpiau yn Sir Benfro i gymryd camau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth a’r amgylchedd yn eu cymunedau lleol.

Ar gau ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd

Mwy am y cynllun

Gall grwpiau a sefydliadau cymunedol a busnesau wneud cais am hyd at £1,000 am grant bach ‘Gweithredu dros Natur’ ar gyfer prosiectau sydd â chamau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r cyffiniau

Rhaid i brosiectau a ariennir gyflawni un o’r canlynol:
• Camau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth neu newid yn yr hinsawdd.
• Cefnogi bioamrywiaeth.
• Creu man gwyrdd newydd.

Ymhlith yr enghreifftiau o’r math o brosiect y gallai’r gronfa ei gefnogi mae: creu dolydd blodau gwyllt ar ddarnau bach o dir comin/tir cyhoeddus, cynyddu’r cynefinoedd i bryfed peillio, plannu coed, creu perthi, plannu coed ffrwythau a chreu pyllau dŵr.

Pwy all wneud cais

Sefydliadau nid-er-elw yn Sir Benfro sydd â chyfrif banc yn enw’r grŵp, gan gynnwys elusennau, sefydliad a busnesau megis darparwyr twristiaeth sydd â thir lle gall pobl dreulio amser yn cysylltu â byd natur neu fusnesau lle gellir dangos budd i’r cyhoedd gwirfoddol a gyfansoddwyd, cynghorau cymuned, ysgolion a chlybiau a chymdeithasau chwaraeon.

Nid yw unigolion yn gymwys i wneud cais.

Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sy’n dod o’r ardaloedd cynghorau cymuned a chynghorau tref canlynol:- Boncath, Cilgerran, Clydau, Cwm Gwaun, Trewyddel, Penfro, Ystagbwll a Chastellmartin, Hundleton, Angle, Trefdraeth, Abergwaun ac Wdig, Crymych, Eglwyswrw, Nanhyfer

Sut mae gwneud cais

 1. Darllenwch y ddogfen ganllawiau i’ch helpu i lenwi’r ffurflen.
 2. Llenwch y ffurflen gais fer. Mae’r ffurflen ar gael, a gellir ei llenwi yn Gymraeg neu yn Saesneg.
 3. Anfonwch eich cais wedi’i lenwi atom drwy e-bost. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 21 Mehefin 2022. Mae un dyddiad cau bob blwyddyn.
 4. Rhowch enw eich sefydliad ym maes pwnc eich e-bost a’i anfon at support@pembrokeshirecoasttrust.wales

Bydd y canllawiau canlynol o bosibl yn gymorth i chi lenwi’r cais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi pob blwch. Nodir uchafswm y nifer geiriau a ganiateir. Nid oes angen i chi ddefnyddio’r uchafswm.

Manylion cysylltu
• Rhowch enw eich sefydliad fel y’i nodwyd yn eich dogfen lywodraethu a’ch cyfriflen banc.
• Dywedwch wrthym beth mae eich grŵp yn ei wneud.
• Ticiwch y math o grŵp/sefydliad nid-er-elw ydych chi.

Manylion y prosiect
• Beth yw enw’r prosiect ac ymhle fydd yn cael ei gynnal? Noder lleoliad y prosiect ac ardal y cyngor
cymuned neu gyngor tref.
• Pryd ydych chi’n bwriadu cychwyn ar y prosiect? Ni all fod wedi cychwyn eisoes; ni allwn dalu am eitemau yn ôl-weithredol.
• Pryd fyddwch chi’n gorffen y prosiect? Sylwer os gwelwch yn dda bod rhaid cwblhau’r prosiect erbyn 28 Chwefror 2023.
• Beth fyddwch yn ei wneud â’r arian grant? A fyddech gystal ag egluro’r manteision i fywyd gwyllt a’r
manteision i bobl
• A ydych wedi gwneud unrhyw ymchwil am yr angen? Pwy sydd eisiau’r prosiect a sut ydych chi’n gwybod hyn?
• Ai ardal gymunedol, pentref neu grŵp o bobl fydd yn elwa? Er enghraifft, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr?
• Pa wahaniaeth fyddwch chi’n ei wneud? Sut fydd pobl neu’r amgylchedd yn elwa? Pa wahaniaeth
fyddwch chi’n ei weld?
• Sut fyddwch chi’n gwybod eich bod chi wedi gwneud gwaith da? Sut fyddwch chi’n gwybod faint o bobl fydd yn elwa? Beth fyddwch chi’n ei wneud ar ddiwedd y prosiect i weld a oedd wedi gweithio?
• Sylwer mai cronfa gyfalaf yn unig yw hon (ni ellir defnyddio’r cyllid ar gyfer costau staff na chostau
rhedeg).

Cyllideb
• Faint o arian ydych chi’n gofyn amdano? (Uchafswm o £1,000)
• Rhowch ddadansoddiad llawn o sut y byddwch yn gwario’r arian. Rhowch fanylion clir y costau a’r union ffigurau.
• Os na fydd yr arian grant yn ddigon i dalu’r costau yn llawn i gyflawni’r prosiect, o ble fydd gweddill y cyllid yn dod?
• Dim ond ar eitemau cyfalaf y gellir gwario’r arian

Datganiad
Ticiwch y blychau a llofnodi’r ffurflen i gadarnhau bod y manylion ar y ffurflen gais yn gywir. Dim ond person awdurdodedig, megis aelod o’r bwrdd neu bwyllgor, all lofnodi.

Pwyllgor Gwneud Penderfyniadau

Mae un dyddiad cau y flwyddyn, a bydd pob cais yn cael ei asesu a’i sgorio, a bydd penderfyniad yn cael ei wneud cyn pen 8 wythnos o’r dyddiad cau.

Cyflawni

Sylwer os gwelwch yn dda bod rhaid cwblhau’r prosiect erbyn 28 Chwefror 2023
Nid oes angen cyllid cyfatebol.
Bydd yn ofynnol i bob prosiect a ariannwyd lunio adroddiad diwedd prosiect gyda lluniau yn dystiolaeth.

Prosiectau lleol yn elwa o’r grantiau Gweithredu dros Natur

Mae deg prosiect lleol sydd ag effaith amgylcheddol gadarnhaol wedi elwa o’r rownd gyntaf o gyllid gan gynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur.

Dyfarnwyd grant bach o £500 neu lai i 10 prosiect cymunedol, er bod y cynllun mor boblogaidd fel ei bod ond yn bosibl dyrannu cyllid i draean o’r prosiectau oedd wedi ymgeisio.

 1. Mae clwb garddio Llan-teg yn creu dolydd o flodau gwyllt ac yn plannu coed. Mae hyn o fudd i beillwyr ac i gamau cadwraeth mewn 3 safle cymunedol sy’n hygyrch i’r cyhoedd.
 2. Mae Tirion’s Rainbow yn grŵp cymunedol yn Llangwm sy’n gwella eu hardal chwarae drwy blannu planhigion synhwyraidd a phlannu coed, gan gynnwys plannu blodau gwyllt a gwesty bygiau, fydd yn hygyrch i’r cyhoedd. 
 3. Mae Ysgol Maenclochog yn creu nifer o ddolydd bach o flodau gwyllt ar safle’r ysgol yn ogystal ag ar y cyfleuster chwaraeon cyhoeddus yn y pentref. Gan gynnwys blychau adar, casglu sbwriel ac offer addysgol.
 4. Mae disgyblion ysgol uwchradd Aberdaugleddau sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn creu gardd pili pala; yn datblygu dôl o flodau gwyllt, hefyd blychau adar a gwesty bygiau.
 5. Mae Cyngor Cymuned Amroth yn creu dôl o flodau gwyllt a gwesty bygiau ym mhentref Summerhill er budd y gymuned ac at ddefnydd yr ysgolion lleol.
 6. Mae Support The Boardwalk yn defnyddio eu cyllid Gweithredu dros Natur i glirio tyfiant cyrs o amgylch ymylon Pwll Slash ac ardal y llwybr pren. Torri tyfiant helyg yn ôl o’r llwyfan gwylio. Mae Pwll Slash yn bwll cymunedol hygyrch ym mhentref Aber Llydan sy’n cynnal bioamrywiaeth a hamdden.
 7. Bydd Ysgol Harri Tudur (ysgol uwchradd Penfro) yn cefnogi disgyblion sydd angen iechyd a lles emosiynol ychwanegol i ddatblygu ardal ar dir yr ysgol. Yn creu gardd synhwyraidd, o fudd i beillwyr, gan gynnwys plannu blodau gwyllt. 
 8. Bydd Ysgol Penrhyn Dewi (ysgol gynradd ac uwchradd Tyddewi) yn prynu offer casglu sbwriel i’w ddefnyddio ar dir yr ysgol yn ogystal ag yn y gymuned, ar deithiau i’r traeth a lleoliadau eraill. Hefyd bydd blychau adar a chartrefi peillwyr (tŵr i’r fuwch goch gota ac Ysgubor Gwenyn) yn cael eu gosod ar dir yr ysgol.
 9. Mae Ysgol Wdig yn gweithio gyda disgyblion blwyddyn 6 i ddysgu am beillwyr, gan gynnwys plannu planhigion a monitro peillio o gwmpas tir yr ysgol. 
 10. Bydd Ysgol St Mark (Hwlffordd) yn lluosogi hadau blodau gwyllt i’w defnyddio yn y gymuned yn ogystal â thyfu ffrwythau i’w rhannu â’r gymuned.
Map of supported projects

Mae’r map yn dangos lle mae’r cyllid yn cael ei wario.