Cronfa Gweithredu Dros Natur

Cefnogi pobl leol i helpu i wella natur yn eu cymunedau

Cynllun grant bach sy’n cefnogi grwpiau yn Sir Benfro i gymryd camau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth a’r amgylchedd yn eu cymunedau lleol.

Ar gau ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd

Mwy am y cynllun

Gall grwpiau cymunedol wneud cais am hyd at £500 am grant bach ‘Gweithredu dros Natur’ ar gyfer
prosiectau sydd â chamau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r
cyffiniau.

Rhaid i brosiectau a ariennir gyflawni un o’r canlynol:
• Camau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth neu newid yn yr hinsawdd.
• Cefnogi bioamrywiaeth.
• Addysg ar unrhyw un o’r uchod.

Ymhlith yr enghreifftiau o’r math o brosiect y gallai’r gronfa ei gefnogi mae: creu dolydd blodau gwyllt ar
ddarnau bach o dir comin/tir cyhoeddus. Offer ar gyfer ysgolion, megis chwyddwydrau, citiau tai adar, coed
ifanc i’w plannu mewn perllan gymunedol, a chasglu sbwriel neu offer glanhau traethau – yn ogystal â
chamau gweithredu sy’n unol â’n hymgyrchoedd cyfredol.

Pwy all wneud cais

Sefydliadau nid-er-elw yn Sir Benfro sydd â chyfrif banc yn enw’r grŵp, gan gynnwys elusennau, grwpiau
gwirfoddol a gyfansoddwyd, cynghorau cymuned, ysgolion a chlybiau a chymdeithasau chwaraeon.
Nid yw busnesau ac unigolion yn gymwys i wneud cais.

 

Sut mae gwneud cais

 1. Darllenwch y ddogfen ganllawiau i’ch helpu i lenwi’r ffurflen.
 2. Llenwch y ffurflen gais fer. Mae’r ffurflen ar gael, a gellir ei llenwi yn Gymraeg neu yn Saesneg.
 3. Anfonwch eich cais wedi’i lenwi atom drwy’r e-bost erbyn y dyddiad cau. Mae un dyddiad cau bob blwyddyn.
 4. Rhowch enw eich sefydliad ym maes pwnc eich e-bost a’i anfon at support@pembrokeshirecoasttrust.wales

 

Pwyllgor Gwneud Penderfyniadau

Mae un dyddiad cau y flwyddyn, a bydd pob cais yn cael ei asesu a’i sgorio, a bydd penderfyniad yn cael ei
wneud cyn pen 8 wythnos o’r dyddiad cau.

 

Cyflawni

Bydd gan brosiectau 12 mis i gwblhau eu prosiect. Nid oes angen cyllid cyfatebol. Bydd yn ofynnol i bob prosiect a ariannwyd lunio adroddiad diwedd prosiect gyda lluniau yn dystiolaeth.

Prosiectau lleol yn elwa o’r grantiau Gweithredu dros Natur

Mae deg prosiect lleol sydd ag effaith amgylcheddol gadarnhaol wedi elwa o’r rownd gyntaf o gyllid gan gynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur.

Dyfarnwyd grant bach o £500 neu lai i 10 prosiect cymunedol, er bod y cynllun mor boblogaidd fel ei bod ond yn bosibl dyrannu cyllid i draean o’r prosiectau oedd wedi ymgeisio.

 1. Mae clwb garddio Llan-teg yn creu dolydd o flodau gwyllt ac yn plannu coed. Mae hyn o fudd i beillwyr ac i gamau cadwraeth mewn 3 safle cymunedol sy’n hygyrch i’r cyhoedd.
 2. Mae Tirion’s Rainbow yn grŵp cymunedol yn Llangwm sy’n gwella eu hardal chwarae drwy blannu planhigion synhwyraidd a phlannu coed, gan gynnwys plannu blodau gwyllt a gwesty bygiau, fydd yn hygyrch i’r cyhoedd. 
 3. Mae Ysgol Maenclochog yn creu nifer o ddolydd bach o flodau gwyllt ar safle’r ysgol yn ogystal ag ar y cyfleuster chwaraeon cyhoeddus yn y pentref. Gan gynnwys blychau adar, casglu sbwriel ac offer addysgol.
 4. Mae disgyblion ysgol uwchradd Aberdaugleddau sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn creu gardd pili pala; yn datblygu dôl o flodau gwyllt, hefyd blychau adar a gwesty bygiau.
 5. Mae Cyngor Cymuned Amroth yn creu dôl o flodau gwyllt a gwesty bygiau ym mhentref Summerhill er budd y gymuned ac at ddefnydd yr ysgolion lleol.
 6. Mae Support The Boardwalk yn defnyddio eu cyllid Gweithredu dros Natur i glirio tyfiant cyrs o amgylch ymylon Pwll Slash ac ardal y llwybr pren. Torri tyfiant helyg yn ôl o’r llwyfan gwylio. Mae Pwll Slash yn bwll cymunedol hygyrch ym mhentref Aber Llydan sy’n cynnal bioamrywiaeth a hamdden.
 7. Bydd Ysgol Harri Tudur (ysgol uwchradd Penfro) yn cefnogi disgyblion sydd angen iechyd a lles emosiynol ychwanegol i ddatblygu ardal ar dir yr ysgol. Yn creu gardd synhwyraidd, o fudd i beillwyr, gan gynnwys plannu blodau gwyllt. 
 8. Bydd Ysgol Penrhyn Dewi (ysgol gynradd ac uwchradd Tyddewi) yn prynu offer casglu sbwriel i’w ddefnyddio ar dir yr ysgol yn ogystal ag yn y gymuned, ar deithiau i’r traeth a lleoliadau eraill. Hefyd bydd blychau adar a chartrefi peillwyr (tŵr i’r fuwch goch gota ac Ysgubor Gwenyn) yn cael eu gosod ar dir yr ysgol.
 9. Mae Ysgol Wdig yn gweithio gyda disgyblion blwyddyn 6 i ddysgu am beillwyr, gan gynnwys plannu planhigion a monitro peillio o gwmpas tir yr ysgol. 
 10. Bydd Ysgol St Mark (Hwlffordd) yn lluosogi hadau blodau gwyllt i’w defnyddio yn y gymuned yn ogystal â thyfu ffrwythau i’w rhannu â’r gymuned.
Map of supported projects

Mae’r map yn dangos lle mae’r cyllid yn cael ei wario.

Ar gau ar gyfer ceisiadau ar hyn o bryd

Mae cyllid 2021 bellach wedi'i ddyrannu. Edrychwch ar y dudalen hon i ddarganfod dyddiadau cau yn y dyfodol.