Grant Gweithredu Dros Natur

Cefnogi pobl leol i helpu i wella natur yn eu cymunedau

Cynllun grant bach sy’n cefnogi grwpiau yn Sir Benfro i gymryd camau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth a’r amgylchedd yn eu cymunedau lleol.

Mwy am y cynllun

Gall grwpiau a sefydliadau cymunedol a busnesau wneud cais am hyd at £4,000 am grant bach ‘Gweithredu dros Natur’ ar gyfer prosiectau sydd â chamau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro a’r cyffiniau.

Rhaid i brosiectau a ariennir gyflawni un o’r canlynol:

 • Camau cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth neu newid yn yr hinsawdd.
 • Cefnogi bioamrywiaeth.
 • Creu man gwyrdd newydd.

Ymhlith yr enghreifftiau o’r math o brosiect y gallai’r gronfa ei gefnogi mae: creu dolydd blodau gwyllt ar ddarnau bach o dir comin/tir cyhoeddus, cynyddu’r cynefinoedd i bryfed peillio, plannu coed, creu perthi, plannu coed ffrwythau a chreu pyllau dŵr.

Pwy all wneud cais

Sefydliadau nid-er-elw yn Sir Benfro sydd â chyfrif banc yn enw’r grŵp, gan gynnwys elusennau, sefydliad a busnesau megis darparwyr twristiaeth sydd â thir lle gall pobl dreulio amser yn cysylltu â byd natur neu fusnesau lle gellir dangos budd i’r cyhoedd gwirfoddol a gyfansoddwyd, cynghorau cymuned, ysgolion a chlybiau a chymdeithasau chwaraeon.

*Rhaid i fusnesau dangos budd cyhoeddus, er enghraifft darparwyr twristiaeth sydd â thir lle gall pobl dreulio amser yn cysylltu â byd natur.

Nid yw unigolion yn gymwys i wneud cais.

Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sy’n dod o’r ardaloedd cynghorau cymuned a chynghorau tref canlynol:- Boncath, Cilgerran, Clydau, Cwm Gwaun, Trewyddel, Penfro, Ystagbwll a Chastellmartin, Hundleton, Angle, Trefdraeth, Abergwaun ac Wdig, Crymych, Eglwyswrw, Nanhyfer.

Sut mae gwneud cais

 1. Llenwch y ffurflen gais fer. Mae’r ffurflen ar gael, a gellir ei llenwi yn Gymraeg neu yn Saesneg.
 2. Anfonwch eich cais wedi’i lenwi atom drwy e-bost. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 25 Awst 2023. Mae un dyddiad cau bob blwyddyn.
 3. Rhowch enw eich sefydliad ym maes pwnc eich e-bost a’i anfon at support@pembrokeshirecoasttrust.wales

Bydd y canllawiau canlynol o bosibl yn gymorth i chi lenwi’r cais. Gwnewch yn siŵr eich bod yn llenwi pob blwch. Nodir uchafswm y nifer geiriau a ganiateir. Nid oes angen i chi ddefnyddio’r uchafswm.

Manylion cysylltu

 • Rhowch enw eich sefydliad fel y’i nodwyd yn eich dogfen lywodraethu a’ch cyfriflen banc.
 • Dywedwch wrthym beth mae eich grŵp yn ei wneud.
 • Ticiwch y math o grŵp/sefydliad nid-er-elw ydych chi.

Manylion y prosiect

 • Beth yw enw’r prosiect ac ymhle fydd yn cael ei gynnal? Noder lleoliad y prosiect ac ardal y cyngorcymuned neu gyngor tref.
 • Pryd ydych chi’n bwriadu cychwyn ar y prosiect? Ni all fod wedi cychwyn eisoes; ni allwn dalu am eitemau yn ôl-weithredol.
 • Pryd fyddwch chi’n gorffen y prosiect? Sylwer os gwelwch yn dda bod rhaid cwblhau’r prosiect erbyn 28 Chwefror 2023.
 • Beth fyddwch yn ei wneud â’r arian grant? A fyddech gystal ag egluro’r manteision i fywyd gwyllt a’r manteision i bobl
 • A ydych wedi gwneud unrhyw ymchwil am yr angen? Pwy sydd eisiau’r prosiect a sut ydych chi’n gwybod hyn
 • Ai ardal gymunedol, pentref neu grŵp o bobl fydd yn elwa? Er enghraifft, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr?
 • Pa wahaniaeth fyddwch chi’n ei wneud? Sut fydd pobl neu’r amgylchedd yn elwa? Pa wahaniaeth fyddwch chi’n ei weld?
 • Sut fyddwch chi’n gwybod eich bod chi wedi gwneud gwaith da? Sut fyddwch chi’n gwybod faint o bobl fydd yn elwa? Beth fyddwch chi’n ei wneud ar ddiwedd y prosiect i weld a oedd wedi gweithio?
 • Sylwer mai cronfa gyfalaf yn unig yw hon (ni ellir defnyddio’r cyllid ar gyfer costau staff na chostau rhedeg).

Cyllideb

 • Faint o arian ydych chi’n gofyn amdano? (Uchafswm o £4,000)
 • Rhowch ddadansoddiad llawn o sut y byddwch yn gwario’r arian. Rhowch fanylion clir y costau a’r union ffigurau.
 • Os na fydd yr arian grant yn ddigon i dalu’r costau yn llawn i gyflawni’r prosiect, o ble fydd gweddill y cyllid yn dod?
 • Dim ond ar eitemau cyfalaf y gellir gwario’r arian

Datganiad

 • Ticiwch y blychau a llofnodi’r ffurflen i gadarnhau bod y manylion ar y ffurflen gais yn gywir. Dim ond person awdurdodedig, megis aelod o’r bwrdd neu bwyllgor, all lofnodi.

Pwyllgor Gwneud Penderfyniadau

 • Mae un dyddiad cau y flwyddyn. Bydd pob cais yn cael ei asesu a’i sgorio, a bydd penderfyniad yn cael ei wneud cyn pen 4 wythnos o’r dyddiad cau.

Cyflawni

 • Sylwer os gwelwch yn dda bod rhaid cwblhau’r prosiect erbyn 29 Chwefror 2024
 • Nid oes angen cyllid cyfatebol.
 • Bydd yn ofynnol i bob prosiect a ariennir gwblhau diweddariad hanner ffordd drwy’r prosiect ac adroddiad ar ddiwedd y prosiect gyda thystiolaeth.

Prosiectau lleol yn elwa o’r grantiau Gweithredu dros Natur

Mae deg prosiect lleol sydd ag effaith amgylcheddol gadarnhaol wedi elwa o’r rownd gyntaf o gyllid gan gynllun grantiau bach Gweithredu dros Natur.

Dyfarnwyd grant bach o £500 neu lai i 10 prosiect cymunedol, er bod y cynllun mor boblogaidd fel ei bod ond yn bosibl dyrannu cyllid i draean o’r prosiectau oedd wedi ymgeisio.

 1. Mae clwb garddio Llan-teg yn creu dolydd o flodau gwyllt ac yn plannu coed. Mae hyn o fudd i beillwyr ac i gamau cadwraeth mewn 3 safle cymunedol sy’n hygyrch i’r cyhoedd.
 2. Mae Tirion’s Rainbow yn grŵp cymunedol yn Llangwm sy’n gwella eu hardal chwarae drwy blannu planhigion synhwyraidd a phlannu coed, gan gynnwys plannu blodau gwyllt a gwesty bygiau, fydd yn hygyrch i’r cyhoedd. 
 3. Mae Ysgol Maenclochog yn creu nifer o ddolydd bach o flodau gwyllt ar safle’r ysgol yn ogystal ag ar y cyfleuster chwaraeon cyhoeddus yn y pentref. Gan gynnwys blychau adar, casglu sbwriel ac offer addysgol.
 4. Mae disgyblion ysgol uwchradd Aberdaugleddau sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn creu gardd pili pala; yn datblygu dôl o flodau gwyllt, hefyd blychau adar a gwesty bygiau.
 5. Mae Cyngor Cymuned Amroth yn creu dôl o flodau gwyllt a gwesty bygiau ym mhentref Summerhill er budd y gymuned ac at ddefnydd yr ysgolion lleol.
 6. Mae Support The Boardwalk yn defnyddio eu cyllid Gweithredu dros Natur i glirio tyfiant cyrs o amgylch ymylon Pwll Slash ac ardal y llwybr pren. Torri tyfiant helyg yn ôl o’r llwyfan gwylio. Mae Pwll Slash yn bwll cymunedol hygyrch ym mhentref Aber Llydan sy’n cynnal bioamrywiaeth a hamdden.
 7. Bydd Ysgol Harri Tudur (ysgol uwchradd Penfro) yn cefnogi disgyblion sydd angen iechyd a lles emosiynol ychwanegol i ddatblygu ardal ar dir yr ysgol. Yn creu gardd synhwyraidd, o fudd i beillwyr, gan gynnwys plannu blodau gwyllt. 
 8. Bydd Ysgol Penrhyn Dewi (ysgol gynradd ac uwchradd Tyddewi) yn prynu offer casglu sbwriel i’w ddefnyddio ar dir yr ysgol yn ogystal ag yn y gymuned, ar deithiau i’r traeth a lleoliadau eraill. Hefyd bydd blychau adar a chartrefi peillwyr (tŵr i’r fuwch goch gota ac Ysgubor Gwenyn) yn cael eu gosod ar dir yr ysgol.
 9. Mae Ysgol Wdig yn gweithio gyda disgyblion blwyddyn 6 i ddysgu am beillwyr, gan gynnwys plannu planhigion a monitro peillio o gwmpas tir yr ysgol. 
 10. Bydd Ysgol St Mark (Hwlffordd) yn lluosogi hadau blodau gwyllt i’w defnyddio yn y gymuned yn ogystal â thyfu ffrwythau i’w rhannu â’r gymuned.
Map of supported projects

Mae’r map yn dangos lle mae’r cyllid yn cael ei wario.