Y gwahaniaeth a wnewch

Diolch i chi

PWYTH MEWN PRYD

Yn cefnogi cadwraeth drwy fynd i’r afael â rhywogaethau estron goresgynnol Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio mewn partneriaeth â grwpiau Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Chyfeillion Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar brosiect mawr dros gyfnod o 3 blynedd i fynd i’r afael â rhywogaethau estron goresgynnol. Mae rhywogaethau estron goresgynnol yn ffactorau allweddol sy’n sbarduno colli bioamrywiaeth yn fyd-eang ac yn lleol. Mae’r prosiect Pwyth mewn Pryd yn treialu’r gwaith o reoli dalgylch drwy waredu tair rhywogaeth darged, sef Clymog Siapan, Jac y Neidiwr a Rhododendron ponticwm. Ar hyn o bryd mae’r prosiect yn canolbwyntio ar ddalgylch Cwm Gwaun ac Afon Clydach (is-ddalgylch afon Nyfer) yng Ngogledd Sir Benfro. Cydlynir arferion gorau o reoli’r gwaith ar lawr gwlad drwy ddefnyddio amser gwirfoddolwyr, contractwyr a staff, a defnyddio adnoddau yn strategol yn unol â rhesymeg y dalgylch o weithio gam wrth gam o’r brig i lawr. Mae ymgysylltu â pherchnogion tir ac ennyn ymwybyddiaeth ymhlith rhanddeiliaid yn elfen allweddol o’r prosiect ac yn amlygu’r cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth o fewn neu y tu allan i’r dalgylchoedd peilot ac ar draws sefydliadau. Mae Dŵr Cymru yn cefnogi’r prosiect hwn.

YSGOLION AWYR AGORED SIR BENFRO

Yn hyrwyddo Dysgu yn yr Awyr Agored Mae swyddog ysgolion awyr agored newydd yn Sir Benfro a benodwyd i gyflwyno gweithgareddau dros y 12 mis nesaf yn Sir Benfro. Drwy’r prosiect byddwn yn gwella mynediad i ddysgu yn yr awyr agored. Drwy weithio gyda phartneriaeth ysgolion awyr agored Sir Benfro, a diolch i arian gan Loteri Cod Post y Bobl, mae disgyblion ledled Sir Benfro yn elwa o fwy o fynediad i ddysgu awyr agored. Mae bod yn yr awyr agored yn fanteisiol i iechyd a lles, ac yn ddiweddar roedd ymchwil gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi amlygu bod plant yn chwarae yn yr awyr agored am lai na hanner yr amser a dreuliwyd gan eu rhieni. Bydd y cyllid yn caniatáu i ni weithio gyda’n gilydd i gynnig profiadau dysgu cyfoethog, creu adnoddau newydd sy’n ymwneud â’r cwricwlwm, a rhoi’r offer a’r hyfforddiant sydd eu hangen ar athrawon i gael mynediad i fuddion yr ystafell ddosbarth awyr agored. Mae’r rhwydwaith yn fodel ar gyfer gweithio mewn ardaloedd eraill yng Nghymru a thu hwnt.

PEILLWYR, LLWYBRAU A PHOBL

Yn hybu bioamrywiaeth Mae’r prosiect peilot hwn yn rhoi gwella bioamrywiaeth wrth wraidd y gwaith o gynnal Llwybr Arfordir Sir Benfro ac yn ennyn diddordeb pobl leol ac ymwelwyr mewn bywyd gwyllt, tra’n parhau i sicrhau ansawdd y llwybr fel Llwybr Cenedlaethol. Mae ein prosiect Llwybrau, Planhigion a Pheillwyr yn clustnodi ac yn cyflawni amrywiaeth o waith rheoli cynefinoedd ar raddfa fach fydd yn gwella’r cysylltiad rhwng ardaloedd cadwraeth presennol a reolir eisoes ac yn ymgorffori gweithgareddau sy’n gyfeillgar i bryfed peillio yn y gwaith o reoli llwybr yr arfordir o ddydd i ddydd. Bydd hwn yn brosiect ar y cyd yn gweithio mewn partneriaeth â thirfeddianwyr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Buglife. Rydym yn dal i edrych am ffynhonnell ariannu i redeg y prosiect hwn.

TRWSIO LLWYBRAU

Yn gwella mynediad i’r awyr agored Diolch i gymorth Cyngor Mynydda Prydain a’r ymgyrch Adfer ein Mynyddoedd rydym wedi gallu trwsio rhan o lwybr yr arfordir a ddifrodwyd yn ystod stormydd 2018.

Sut gallwch chi helpu

Gallwn ni wneud pethau anhygoel gyda’ch cefnogaeth chi. Dyma sut y gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth.

Darllen mwy
Find us on Facebook!

Dilynwch ni ar Facebook

Cadwch yn gyfoes gyda'r newyddion a chyfleoedd codi arian diweddaraf yr Ymddiriedolaeth drwy hoffi ac yn dilyn ein tudalen Facebook!

Ewch i'n Tudalen Facebook