Beth am gael Parti Pâl i helpu i ddiogelu Arfordir Penfro ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol?

Rhwng y 1af o Orffennaf a’r 31ain o Orffennaf eleni byddwn angen eich help i ddathlu ein pen-blwydd yn 6 oed. Beth am gynnal te parti, arwerthiant cacennau neu fore coffi gyda’ch ffrindiau, teulu, cymuned leol neu fusnes i’n helpu i wneud gwahaniaeth ar draws Sir Benfro.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru (ar waelod y dudalen hon) a byddwn mewn cysylltiad. Isod fe welwch restr o’r adnoddau fydd eu hangen ar gyfer eich Parti Pâl.

Ymhlith yr adnoddau mae’r canlynol:

  • Templedi poster
  • Templedi gwahoddiad
  • Adnoddau i’w hargraffu
  • Cardiau Rysáit
  • Cardiau Ryseitiau Iachach
  • Cwis Parti Pâl
  • Cardiau Crefft Cornel Cedric

Bydd yr holl elw a godir yn mynd at y fenter Ysgolion Awyr Agored Sir Benfro. I gael gwybod mwy am y fenter hon ewch i: https://pembrokeshireoutdoorschools.co.uk/

 

ca

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gyfrannu gan gynnwys:

  • Sefydlwch dudalen Just Giving yma: Puffin Party – JustGiving
  • Trosglwyddo drwy BACS: Cyfeirnod – Enw Llawn, Parti Pal | Rhif y cyfrif: 32494668 | Cod Didoli: 301620
  • Anfonwch siec i: Ymddiriedolaeth Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY.Cofiwch gynnwys eich enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch a Katie neu Anna: support@pembrokeshirecoasttrust.wales / 01646 624808

 

Ni all Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro dderbyn atebolrwydd am unrhyw golled, difrod neu anaf a ddioddefir gennych chi neu unrhyw un arall o ganlyniad i gymryd rhan mewn digwyddiad codi arian a drefnwyd er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Arfordir Penfro. Mae’n arfer gorau llenwi ffurflen asesu risg i ddangos eich bod wedi ystyried a lliniaru unrhyw risgiau posibl yn ymwneud â’ch digwyddiad, ond nid yw’n ofyniad cyfreithiol oni bai bod y trefnydd yn gyflogwr. Mae hyn yn hollbwysig. Byddwch yn ofalus iawn wrth drin bwyd a gweithiwch i reolau sylfaenol ar baratoi, storio, arddangos a choginio yn ddiogel. Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn rhoi canllawiau ar gyfer paratoi, trin a choginio bwyd. Os ydych yn defnyddio arlwywr, bydd angen i chi sicrhau bod gan yr arlwywr dystysgrif hylendid bwyd ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Cofrestrwch eich Parti Pâl