Partneriaeth Addysg ‘Gwreiddiau’ yn mynd o nerth i nerth

Posted On : 07/04/2022

Mae partneriaeth addysg lwyddiannus, sydd â’r nod o helpu plant i archwilio’r amgylchedd naturiol, cynnyrch a rhwydweithiau bwyd yn Sir Benfro, yn mynd o nerth i nerth yn ei thrydedd blwyddyn.

Bydd y cynllun addysg ‘Gwreiddiau/Roots’ – sy’n cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gyda chymorth ariannol South Hook LNG – yn parhau i ddarparu sesiynau dysgu awyr agored difyr i gannoedd o blant lleol.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae plant o chwe ysgol gynradd yn ardal Aberdaugleddau wedi bod yn archwilio cynnyrch naturiol a chadwyni bwyd yng nghymunedau amaethyddol, arfordirol a gwledig y Sir.

O beillio, maethynnau’r pridd a rheoli dolydd, i sut mae bwyd yn chwarae rhan bwysig yn yr economi leol a bywyd teuluol, mae plant wedi cysylltu â’r amgylchedd yn ogystal â busnesau a chymunedau lleol.

Wrth i’r prosiect symud ymlaen i’w drydedd flwyddyn, bydd astudiaethau cynefinoedd a’r gwaith parhaus o greu a chynnal amgylcheddau sy’n tyfu ar dir ysgolion yn parhau i fod yn feysydd ffocws allweddol, gyda chynlluniau i gryfhau’r ymwybyddiaeth o gynhyrchwyr lleol yma yn Sir Benfro.

Mae Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i helpu i ofalu am y Parc Cenedlaethol a’i ddiogelu.

Mae’r bartneriaeth â South Hook LNG yn dangos cyd-ddealltwriaeth o ba mor hanfodol yw addysgu pobl ifanc am bwysigrwydd yr amgylchedd naturiol.

A group photo including school children involved in the project and representatives from both South Hook LNG and Pembrokeshire Coast National Park Trust. They are stood on the beach in Gelliswick Bay with the sea in the background.